Aktualności

Aktualności

Sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Dąb 119 w Jaworznie

2017-08-07

6 września 2017 r. w sali nr 045B Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 o godzinie 11:00 odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Dąb 119 w Jaworznie.

Oznaczenie nieruchomości: udział wynoszący 4722/10000 części w nieruchomości oznaczonej nr 755/1 o pow. 1250 m² w obr. geod. Dąb m. Jaworzna, udział wynoszący 4722/10000 we współwłasności części wspólnych budynku położonego przy ul. Dąb 119 w Jaworznie oraz prawo własności przysługujące Gminie Miasta Jaworzna znajdującego się w tym budynku niewyodrębnionego lokalu o pow. 89,75 m2 wraz z piwnicami o pow. 12,40 m2.

Opis nieruchomości: działka zlokalizowana jest na terenie dzielnicy Dąb, po zachodniej stronie końcowego odcinka ulicy Dąb. Działka stanowi teren o kształcie regularnym, częściowo ogrodzony, zabudowany budynkiem mieszkalnym. Budynek zlokalizowany jest od strony ulicy Dąb. Pozostała część terenu porośnięta jest roślinnością niską i pojedynczą wysoką. Lokalizacja działki w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, pobliże terenów niezabudowanych, w tym terenów leśnych oraz oczyszczalni ścieków „Dąb”. Nieruchomość cechuje lokalizacja przy drodze o nawierzchni asfaltowej, średni stopień zagospodarowania terenu, uzbrojenie terenu stanowi: sieć elektryczna, sieć wodociągowokanalizacyjna, sieć gazowa.
Niewyodrębniony lokal składa się z dwóch pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 89,75 m2. Do lokalu przynależą dwie piwnice o powierzchniach 6,10 m2 i 6,30 m2. Dostęp do lokalu zapewniony jest ze wspólnego korytarza oraz bezpośrednio z zewnątrz budynku (każde z dwóch pomieszczeń posiada bezpośredni dostęp z zewnątrz budynku). Nieużytkowana część budynku przeznaczona jest do gruntownego remontu.

Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: działka nr 755/1 w obr. Dąb położona jest w terenie oznaczonym symbolem: 7MU - Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów 1MU-7MU:
1) Przeznaczenie podstawowe – obejmuje, wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem, użytkowaniem i sytuowaniem obiektów:
a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) zabudowy mieszkaniowo-usługowej o udziale powierzchni lokali usługowych nie większym niż 50%,
c) zabudowy socjalnej z lokalami mieszkalnymi.

Cena wywoławcza nieruchomości: 71.000,00 zł.
Dostawa przedmiotowego udziału w nieruchomości zwolniona będzie z VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług. Wadium w wysokości 11 000 zł w pieniądzu wnieść należy w terminie do 30 sierpnia 2017 r. w kasie Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 lub przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Szczegółowe informacje, w tym warunki udziału w przetargu dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.jaworzno.pl/Article/get/id,31341.html

 

 

Powrót do aktualności

Kontakt

Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Urzędu
Miejskiego w Jaworznie
 
43-600 Jaworzno, Plac Górników 5
tel. 32 61 81 712; 32 61 81 713, 32 61 81 884
email: invest@um.jaworzno.pl
strona: www.invest-in-jaworzno.pl