Aktualności

Aktualności

2019-04-15

                                 

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Jaworznie (IV)" Poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Przewidywana kwota dofinansowania – do wysokości 22.000,00 zł


Przewidywana liczba dofinansowań – 12, w tym dla osób:
-
długotrwale bezrobotnych* - 6 dofinansowań, (6 kobiet)
- o niskich kwalifikacjach** - 2 dofinansowania (1 kobieta, 1 mężczyzna)
- niekwalifikujace się do żadnej z powyższych – 4 dofinansowania (4 kobiety)

Jednocześnie spośród wyżej wymienionych, co najmniej 2 osoby (kobiety) w chwili przystąpienia do projektu muszą spełniać kryteria dla tzw. grupy NEET czyli muszą to być osoby  niepracujące, niekształcące się w systemie dziennym i niekorzystające ze szkoleń lub kursów finansowanych ze środków publicznych w ciągu 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu.

 za osobę długotrwale bezrobotną uznaje się osobę bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad:
- 6 miesięcy w przypadku osób w wieku poniżej 25 lat,
- 12 miesięcy – w przypadku osób w wieku 25 lat i więcej
- ** obejmuje osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zawodowym i średnim.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w PUP Jaworzno jako bezrobotne, dla których został ustalony II profil pomocy, a tylko w uzasadnionych przypadkach osoby bezrobotne dla których został ustalony profil I. Osoby niesprofilowane, a zainteresowane przyznaniem środków na podjęcie działalności gospodarczej, przed złożeniem wniosku proszone są o kontakt z doradcą klienta w celu ustalenia profilu.

Wnioski wypełnione nieczytelnie, niekompletne, nieprawidłowo sporządzone w tym złożone bez wymaganych załączników nie będą uwzględnione do dalszej realizacji.

Wnioski można składać w kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, przy ulicy Północnej 9b (w godzinach od 8.00 do 14.00) albo przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub firm kurierskich (za datę złożenia wniosku o dofinansowanie, uznaje się datę wpływu tego wniosku do siedziby PUP) w terminie od dnia 15 kwietnia 2019 r. do dnia 26 kwietnia 2019 r.

Złożone wnioski podlegają rozpatrzeniu według kolejności ich wpływu. Po dokonaniu pozytywnej oceny formalnej wnioski zostaną skierowane do oceny merytorycznej przez Komisję Oceny Wniosków.

Szczegółowe informacje można uzyskać w PUP Jaworzno, ul. Północna 9b, pok. 103 lub 104 (I piętro), tel. 032 61 81 903 lub 032 61 81 904

źródło: http://jaworzno.praca.gov.pl

 

Powrót do aktualności

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej
Urzędu Miejskiego w Jaworznie
 
43-600 Jaworzno, Plac Górników 5
tel. 32 61 81 712; 32 61 81 713, 32 61 81 884
email: invest@um.jaworzno.pl
strona: www.invest-in-jaworzno.pl