Aktualności

Aktualności

Działki przy ul. K. Stoleckiego na sprzedaż

2019-07-19

21 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek zlokalizowanych przy ul. K. Stoleckiego w Jaworznie.

 

Oznaczenie nieruchomości:
- działka nr 132 o pow. 1103 m2 w obr. geod. 263 m. Jaworzna,
- działka nr 133 o pow. 919 m2 w obr. geod. 263 m. Jaworzna,

stanowiące własność Gminy Miasta Jaworzna, położone przy ul. K. Stoleckiego w Jaworznie, objęte księgą wieczystą Nr KA1J/00001910/0, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych.


Opis nieruchomości: nieruchomości gruntowe, niezabudowane, niezagospodarowane, porośnięte trawą oraz pojedynczymi, nieprzedstawiającymi wartości drzewami i krzewami. Najbliższe otoczenie stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny niezabudowane. W dalszej odległości znajdują się obiekty handlowo-usługowe, obiekty użyteczności publicznej i obiekty oświatowe. Działka nr 133 posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni nieurządzonej ul. K. Stoleckiego, natomiast działka nr 132 posiada dostęp do drogi publicznej poprzez działkę nr 134, która stanowi drogę nieurządzoną. Działki mają kształty trapezów, ograniczające nieznacznie zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. Na dzień oględzin działki nie wykazywały cech podmokłości. Działka nr 133 będzie wymagać drobnych prac niwelacyjnych. Poprzez działki nie przebiega kolidujące uzbrojenie terenu. Działki posiadają możliwośc dostępu do sieci wodociągowej bezpośrednio z ul. K. Stoleckiego, sieci energetycznej, projektowana jest również sieć kanalizacyjna. W nieznacznej odległości od działek (jednakże poza strefą ochronną sieci) przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokich napięć.

Informacja Biura ds. Geologii tut. Urzędu: „działki zlokalizowane są na krawędzi niecki objętej obniżaniem w wyniku eksploatacji górniczej. W podłożu występują naprężenia rozciągające, które powodują zmianę morfologii stoku, co może spowodować powstawanie skarp i szczelin oraz przechylanie budynków i budowli.”

Informacja MZDiM w Jaworznie: „MZDiM widzi możliwość obsługi komunikacyjnej zbywanych nieruchomości za pośrednictwem działki nr 134 w obr. 263, pod warunkiem że droga zostanie faktycznie wykonana w terenie. MZDiM nie planuje wykonania żadnych prac remontowych na działce nr 134 w obr. 263.”

Z rysunkiem przebiegu sieci uzbrojenia terenu oraz operatem szacunkowym określającym wartości nieruchomości można zapoznać się w Wydziale Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Pl. Górników 5, pokój nr 8.


Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 03 MN/U - tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowo – usługowej.

Ceny wywoławcze nieruchomości:
dz. nr 132 o pow. 1103 m2 w obr. 263 – 117.271,00 zł (netto),
dz. nr 133 o pow. 919 m2 w obr. 263 – 97.708,00 zł (netto).
Do cen nieruchomości uzyskanych w przetargach zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w pieniądzu w wysokości:
dla działki nr 132 w obr. geod.263 m. Jaworzna: 17.600,00 zł,
dla działki nr 133 w obr. geod. 263 m. Jaworzna: 14.700,00 zł,
wnieść należy w terminie do 14 sierpnia 2019 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. (numer rachunku bankowego podany jest w ogłoszeniu o przetargu), z dopiskiem „Przetarg dz.... obr. 263” (w miejsce kropek wpisać należy nr działki, której wadium dotyczy). Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Termin i miejsce przetargów: 21 sierpnia 2019 r., o godz. 10:30, sala Nr 045A Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej po adresem: http://bit.ly/2LZtP3t


 

Powrót do aktualności

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej
Urzędu Miejskiego w Jaworznie
 
43-600 Jaworzno, Plac Górników 5
tel. 32 61 81 712; 32 61 81 713, 32 61 81 884
email: invest@um.jaworzno.pl
strona: www.invest-in-jaworzno.pl