Aktualności

Aktualności

Działka przy ul. Szprotawy na sprzedaż

2019-10-04

6 listopada 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie obędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej przy ul. Szprotawy w Jaworznie (Dąbrowa Narodowa).


Oznaczenie nieruchomości: działka gminna nr 4/3 o pow. 2880 m2 w obr. geod. 114 m. Jaworzna, położona w rejonie ul. Szprotawy w Jaworznie

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w rejonie ul. Szprotawy w Jaworznie w dzielnicy Dąbrowa Narodowa. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny niezabudowane, zadrzewione i zakrzewione. Na południowy-wschód w odległości ok. 100-200 metrów od przedmiotowej nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W dalszej odległości znajdują się obiekty usługowo-handlowe, obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty oświatowe. Działka posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Szprotawy - o nawierzchni częściowo urządzonej. Działka ma kształt regularny, pozwalający na jej racjonalne zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. Porośnięta jest trawą i nieprzedstawiającymi wartości nielicznymi drzewami i krzewami. Teren działki jest płaski i niezagospodarowany. Przez działkę nie przebiega żadne kolidujące uzbrojenie. Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowią sieci: energetyczna, wodociągowa i gazowa.
Informacja Biura ds. Geologii: działka zlokalizowana jest w granicach obszaru płytkiej eksploatacji górniczej do 80 m KWK „Jan Kanty”, w pobliżu działki znajduje się zapadlisko. W przypadku inwestycji budowlanych wskazane jest wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.
Informacja MZDiM: pomimo, że działki wydzielone pod obsługę komunikacyjną posiadają użytek drogowy na odcinku przylegającym do działki nr 4/3 w obr. 114 nie są zagospodarowane pod drogę. Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie nie planuje wykonania żadnych prac drogowych w tym rejonie.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
- 7MN2 - Zabudowa mieszkaniowa w ciągach ulicznych i zespołach (pow. 1890 m2),
- 2ZPs - Zieleń urządzona i izolacyjna (pow. 990 m2).

Cena wywoławcza nieruchomości: 262.598,00 zł netto.
Do ceny działki uzyskanej w przetargu, położonej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w strefie 7MN2, zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pozostała część działki położona w strefie 2ZPs oraz dla której brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego korzystać będzie ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wadium w wysokości 39.300,00 zł w pieniądzu wnieść należy w terminie do 30 października 2019 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie (numer rachunku bankowego dostępny w ogłoszeniu o przetargu) z dopiskiem: z dopiskiem: „Przetarg – działka nr 4/3 w obr. geod. 114”.

Termin i miejsce przetargu: 6 listopada 2019 r. sala Nr 045 Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 o godzinie 10:45.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej po adresem:
http://bip.jaworzno.pl/a,35785,prezydent-miasta-jaworzna-o-g-l-a-s-z-a-pierwszy-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-dzialki-g.html

Powrót do aktualności

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej
Urzędu Miejskiego w Jaworznie
 
43-600 Jaworzno, Plac Górników 5
tel. 32 61 81 712; 32 61 81 713, 32 61 81 884
email: invest@um.jaworzno.pl
strona: www.invest-in-jaworzno.pl