Aktualności

Aktualności

Działka przy ul. Granicznej na sprzedaż

2019-12-13

15 stycznia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie obędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej przy ul. Granicznej w Jaworznie.


Oznaczenie nieruchomości: działka nr 53/5 o powierzchni 509 m2 w obr. geod. 275 m. Jaworzna, stanowiąca własność Gminy Miasta Jaworzna, położona przy ul. Granicznej w Jaworznie.

Opis nieruchomości: przedmiotowa działka zlokalizowana jest w dzielnicy Bory, w rejonie ul. Granicznej i Niemcewicza, w bezpośrednim otoczeniu pojedynczej zabudowy jednorodzinnej. Działka posiada bezpośredni dostęp od drogi publicznej. Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, o regularnym kształcie pozwalającym na racjonalne zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. Działka porośnięta trawą oraz nieprzedstawiającymi wartości drzewami i krzewami, na dzień oględzin nie wykazywała cech podmokłości. Nieruchomość jest ogrodzona ogrodzeniem z prętów metalowych w przęsłach i siatką, na podmurówce i słupkach metalowych. Przez działkę nie przebiega kolidujące uzbrojenie poza zlokalizowanym w północno-wschodniej granicy działki żelbetowym słupem energetycznym. Działka posiada możliwość dostępu do sieci uzbrojenia terenu w postaci: sieci energetycznej napowietrznej i kablowej, sieci wodociągowej, kanalizacji oraz telekomunikacji. W zachodniej granicy działki, w odległości ok. 0,20 m do ok. 1,10 m zlokalizowany jest budynek mieszkalny. Planując zabudowę przedmiotowej działki należy uwzględnić istniejące sąsiedztwo i spełnić wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Informacja Biura ds. Geologii: Działka jest zlokalizowana w granicach obszaru górniczego czynnego zakładu górniczego ZG „Sobieski”, w zasięgu płytkiej eksploatacji górniczej do głębokości 80 m. W pobliżu zarejestrowano zapadlisko.

Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 7MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami, 2KDL1/2 – Teren dróg publicznych - drogi klasy lokalnej (niewielki fragment działki).


Cena wywoławcza nieruchomości: 68.700,00 zł (netto). Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w pieniądzu w wysokości 10.300,00 zł wnieść należy w terminie do 8 stycznia 2020 r. przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Jaworznie (numer rachunku bankowego podany jest w ogłoszeniu o przetargu), z dopiskiem: „Przetarg dz. 53/5 obr. 275”. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Termin i miejsce przetargu: 15 stycznia 2020 r., o godz. 11:30 , sala Nr 045B Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33.

 

Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej po adresem: http://bip.jaworzno.pl/a,36209,prezydent-miasta-jaworzna-o-g-l-a-s-z-a-pierwszy-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-dzialki-n.html

 


 

Powrót do aktualności

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej
Urzędu Miejskiego w Jaworznie
 
43-600 Jaworzno, Plac Górników 5
tel. 32 61 81 712; 32 61 81 713, 32 61 81 884
email: invest@um.jaworzno.pl
strona: www.invest-in-jaworzno.pl