Promocja potencjału inwestycyjnego miastaJaworzno

Baza terenów Jaworzna

Teren Usługowy

ul. Kołłątaja

 

Przedmiotowe działki zlokalizowane są na terenie położonym na południe od końcowego odcinka ul. Wandy i na zachód od ul. Kołłątaja, stanowią razem teren o kształcie wydłużonym i o powierzchni ponad 1.2 ha, umożliwiającej ich racjonalne wykorzystanie. Działki stanowią teren niezabudowany i niezagospodarowany, porośnięty roślinnością w stanie dzikim. Przez działki w kierunku północny-wschód – południowy-zachód biegnie napowietrzna linia SN, co stanowi utrudnienie w przyszłej zabudowie terenu. Pas gruntu biegnący wzdłuż południowej granicy działek znajduje się pod wpływem oddziaływania napowietrznej linii WN. Dostęp do dróg publicznych odbywa się po nawierzchni gruntowej.

Powierzchnia terenu

nr 105/11 o pow. 4 835 m², w obr. geod. 265 m. Jaworzna

nr 105/14 o pow. 6 495 m², w obr. geod. 265 m. Jaworzna

Przedmiotowe działki zbywane będą jako jedna nieruchomość.

Sytuacja prawna

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sposób udostępnienia terenu:

Sprzedaż w drodze przetargu.

Przeznaczenie

– działka nr 105/11 w obr. geod. 265 m. Jaworzna położona jest w terenach oznaczonych symbolami w częściach wynikających z wyrysu planu:

• 08 UHGR/US – tereny usługowe – obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, wolnostojących obiektów gospodarczych, zespołów garaży boksowych i wolnostojących; teren przeznaczony pod realizację usług, handlu, gastronomii i rzemiosła oraz usług sportowo-rekreacyjnych (...);

• 05 D1/2 – ulice dojazdowe;

• niewielki fragment 10D1/2 – ulice dojazdowe.

– działka nr 105/12 w obr. geod. 265 m. Jaworzna położona jest w terenach oznaczonych symbolami w częściach wynikających z wyrysu planu:

• 08 UHGR/US – tereny usługowe – zapis jak wyżej;

• fragment 12MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej – utrzymuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową i usługową z możliwością modernizacji i przebudowy oraz zmiany użytkowania (...);

• 05 D1/2 – ulice dojazdowe.

 

Szczegółowe informacje w przedmiocie obowiązującego dla tego obszaru planu zagospodarowania przestrzennego oraz dopuszczalnego sposobu zagospodarowania przedmiotowej działki uzyskać można w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52 (tel. 32 61 81 624).

Infrastruktura:

Uzbrojenie terenów sąsiednich: sieć elektryczna i wodociągowa.

Współrzędne geograficzne

WGS84:

lat = 50.19781903305338, lng = 19.28708642721176

DMS:

N 50°11'52" E19°17'13"

GPS:

N 50°11.080473072866965' E19°16.39614164829254'

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej
Urzędu Miejskiego w Jaworznie
 
43-600 Jaworzno, Plac Górników 5
tel. 32 61 81 712; 32 61 81 713, 32 61 81 884
email: invest@um.jaworzno.pl
strona: www.invest-in-jaworzno.pl