Promocja potencjału inwestycyjnego miastaJaworzno

Baza terenów Jaworzna

Teren Usługowy

ul. Mikołaja Reja

 

Działka stanowi niezabudowaną nieruchomość położoną w Jaworznie przy ul. Mikołaja Reja, w rejonie jej skrzyżowania z ul. Radwańskich, o kształcie zbliżonym do prostokąta i powierzchni umożliwiającej jej racjonalne zagospodarowanie. Działka jest niezagospodarowana, nieogrodzona i stanowi teren zieleni nieurządzonej, położona na terenie płaskim. W południowo-zachodniej części działki, od strony ul. Reja przez jej fragment przechodzą 2 kable WN, a w granicy zlokalizowana jest studzienka kanalizacyjna. W sąsiedztwie nieruchomości zlokalizowane są tereny niezabudowane i niezagospodarowane, częściowo zrekultywowana hałda o dużej powierzchni, w dalszej odległości również zabudowa użytkowa oraz jednorodzinna.

Powierzchnia terenu

nr 69/47 o pow. 10 484 m² w obr. geod. 276 m. Jaworzna.

Sytuacja prawna

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sposób udostępnienia terenu:

Sprzedaż w drodze przetargu.

Przeznaczenie

1PU – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej. Przeznaczenie, zasady zagospodarowania:

- zabudowa produkcyjna, składów, magazynów, usługowa, w tym handel hurtowy i detaliczny bez ograniczenia powierzchni sprzedaży, w tym również obiekty o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2,

- przeznaczenie dopuszczalne – zabudowa biurowa,

- przeznaczenie uzupełniające: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne, parkingi, zieleń urządzona.

 

Szczegółowe informacje w przedmiocie obowiązującego dla tego obszaru planu zagospodarowania przestrzennego oraz dopuszczalnego sposobu zagospodarowania przedmiotowej działki uzyskać można w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52 (tel. 32 61 81 624).

Infrastruktura:

Uzbrojenie terenów sąsiednich: sieć elektryczna i wodociągowa.

Współrzędne geograficzne

WGS84:

lat = 50.18467455121445, lng = 19.273269027471542

DMS:

N 50°11'4" E19°16'23"

GPS:

N 50°11.080473072866965' E19°16.39614164829254'

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej
Urzędu Miejskiego w Jaworznie
 
43-600 Jaworzno, Plac Górników 5
tel. 32 61 81 712; 32 61 81 713, 32 61 81 884
email: invest@um.jaworzno.pl
strona: www.invest-in-jaworzno.pl