Promocja potencjału inwestycyjnego miastaJaworzno

Baza terenów Jaworzna

Teren Usługowy

ul. Nauczycielska

 

Przedmiotowa działka zlokalizowana jest w Jaworznie, na terenie osiedla Byczyna, po południowej stronie przedłużenia ul. Nauczycielskiej. Działka o kształcie złożonym i powierzchni umożliwiającym jej racjonalne zagospodarowanie. Stanowi teren niezabudowany i niezagospodarowany, porośnięty roślinnością niską w stanie dzikim i pojedynczymi drzewami iglastymi (modrzew, sosna). W sąsiedztwie zlokalizowane są: tereny niezabudowane i niezagospodarowane, położone po przeciwnej stronie drogi budynki mieszkalne, działka zabudowana stacją przekaźnikową na słupie kratowym i zabudowa oświatowa (w dalszej odległości).

Powierzchnia terenu

Powierzchnia terenu: działka nr 361/16 o pow. 2564 m² w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna.

Sytuacja prawna

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sposób udostępnienia terenu:

Sprzedaż w drodze przetargu.

Przeznaczenie

- 11U – „Zabudowa usługowa” Dla terenów oznaczonych symbolami od 1U do 17U ustala się przeznaczenie terenów: obiekty i budynki użyteczności publicznej i inne usługi nieuciążliwe, obiekty i urządzenia sportowo- rekreacyjne (...). Przeznaczenie dopuszczalne: nieuciążliwe funkcje produkcyjne, na odpowiednio dużych wydzielonych działkach (…). Zakazuje się: gromadzenia i składowania odpadów toksycznych poza miejscami do tego wyznaczonymi (…).

 

- 77MNU- „Zabudowa mieszkaniowo - usługowa o niskiej intensywności” (niewielki fragment) Dla terenów oznaczonych symbolami od 1MNU do 81MNU ustala się jako przeznaczenie podstawowe: zabudowę jednorodzinną z towarzyszącymi usługami, obiekty i budynki użyteczności publicznej, obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne (…). Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, budynki zamieszkania zbiorowego z wyjątkiem zakładów karnych, nieuciążliwe funkcje usługowe (…).

Infrastruktura:

Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowi sieć: elektryczna i wodociągowa (uzbrojenie położonych po przeciwnej stronie drogi budynków mieszkalnych).

Współrzędne geograficzne

WGS84:

lat = 50.16119197347885, lng = 19.314943850040436 DMS:

N 50°9'40" E19°18'53"

GPS:

N 50°9.671518408731004' E19°18.896631002426147'

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej
Urzędu Miejskiego w Jaworznie
 
43-600 Jaworzno, Plac Górników 5
tel. 32 61 81 712; 32 61 81 713, 32 61 81 884
email: invest@um.jaworzno.pl
strona: www.invest-in-jaworzno.pl