Promocja potencjału inwestycyjnego miastaJaworzno

Stawki podatkowe

Podatek od nieruchomości

 

wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Jaworzna w 2019 r. w następujących wysokościach:

Od gruntów:

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 0,81 zł

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni 4,24 zł

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni 0,24 zł

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2018 r., poz. 1398), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni 3,09 zł

od budynków lub ich części:

mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,66 zł związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej 21,68 zł

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej 10,10 zł

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,37 zł

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej 7,26 zł

od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 
Pełna treść Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna dostępna pod adresem: http://bip.jaworzno.pl/Article/get/id,34092.html

Zwolnienie ws. podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych, wolnostojących lub powstałych w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej

 

Obowiązująca ulga przewiduje zwolnienie z podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych, wolnostojących lub powstałych w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 200 m2. Budynek taki ma służyć zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych, jednak nie mogą się w nim znajdować więcej niż dwa lokale mieszkalne. Należy także pamiętać, że zwolnienie nie obejmuje nieruchomości wykorzystywanych w całości lub w części na prowadzenie działalności gospodarczej. Zwolnienie, przysługuje na okres 10 lat począwszy od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ostatecznym wykończeniem. Warunkiem zwolnienia od podatku od nieruchomości jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

zakończenie budowy albo rozpoczęcie użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub jego części przed ostatecznym wykończeniem, po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, nie później jednak niż do 31 grudnia 2021 r. złożenie w terminie do 31 grudnia roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ostatecznym wykończeniem wniosku o udzielenie zwolnienia od podatku od nieruchomości wraz z kserokopią: pozwolenia na budowę; zawiadomienia o zakończeniu budowy lub oświadczenia o rozpoczęciu użytkowania budynku lub jego części przed ostatecznym wykończeniem. złożenie w terminie wskazanym w § 3 ust.1 pkt 2 informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN1 wraz z załącznikami.

Pełna treść Uchwały ws. zwolnienia z podatku od nieruchomości dostępna pod adresem: http://bip.jaworzno.pl/Article/get/id,32049.html

 

PAKIET ZWOLNIEŃ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 

Regionalna pomoc inwestycyjna

Zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu realizacji inwestycji  i utworzenia nowych miejsc pracy

Regionalna pomoc inwestycyjna na terenie miasta Jaworzna dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości dla gruntów, budynków, budowli lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, na których zrealizowano inwestycję początkową lub utworzono nowe miejsca pracy.

Przed rozpoczęciem prac związanych z inwestycją początkową, podmiot zobowiązany jest przedłożyć pisemne zgłoszenie zamiaru korzystania z ww pomocy regionalnej (termin do 31 grudnia 2020 r.).

Pomoc z tytułu kosztów nowej inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy może być udzielana łącznie z inną pomocą na nowe inwestycje lub tworzenie nowych miejsc pracy. Łączna wartość pomocy nie może przekroczyć dopuszczalnej wielkości pomocy określonej w art. 8 rozporządzenia UE 651/2014.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje od 1 stycznia roku następującego, po roku w którym zakończono budowę oraz przy spełnieniu łącznie poniższych warunków:

rozpoczęcia prac, realizacji inwestycji początkowej, do 6 miesięcy od dnia zgłoszenia, zakończenia inwestycji początkowej do 3 lat (nie później niż do 31 grudnia 2023r.) w odniesieniu do kosztów inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, utworzenia nowych miejsc pracy w okresie 2 lat od jej zakończenia (nie później niż do 31 grudnia 2025 r.) w przypadku korzystania ze zwolnienia obliczanego w odniesieniu do szacunkowych kosztów płacy – wynikających z utworzenia miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej.

 

Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje:

1. na dwa lata jeśli:

- mikro i mały przedsiębiorca poniesie koszty kwalifikowane na inwestycję początkową o wartości co najmniej 250 000 zł,

- średni przedsiębiorca poniesie koszty kwalifikowane na inwestycję początkową o wartości co najmniej 750 000 zł,

- duży przedsiębiorca poniesie koszty kwalifikowane na inwestycję początkową o wartości co najmniej 1 500 000 zł,

2. na 3 lata jeśli:

- mikro i mały przedsiębiorca poniesie koszty kwalifikowane na inwestycję początkową o wartości co najmniej 400 000 zł,

- średni przedsiębiorca poniesie koszty kwalifikowane na inwestycję początkową o wartości co najmniej 950 000 zł,

- duży przedsiębiorca poniesie koszty kwalifikowane na inwestycję początkową o wartości co najmniej 2 000 000 zł.

 

Udzielaną pomoc oblicza się w odniesieniu do kosztów inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne, które są związane z inwestycją początkową.

Inwestycja początkowa musi być utrzymana w Jaworznie przez okres 5 lat a w przypadku MSP przez okres co najmniej 3 lat, od daty jej realizacji.

 

 

Warunki pomocy regionalnej na utworzenie nowych miejsc pracy związanych
z inwestycją początkową, m.in:

- zwolnienie przysługuje na okres 3 lat i nie może przekroczyć w roku podatkowym wysokości iloczynu liczby utworzonych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową oraz równowartości wymiaru podatku za 100 m2 powierzchni użytkowej budynku oraz 100 m2 gruntu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej,

- nowo utworzone miejsca pracy muszą być zachowane przez co najmniej 5 lat a w przypadku MSP przez okres 3 lat, od dnia zakończenia realizacji inwestycji początkowej.

 

Pełna treść uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej:

http://bip.jaworzno.pl/Article/get/id,32050.html

 
 
Pomoc de minimis na utworzenie nowych miejsc pracy na terenie Jaworzna

 

 

Zwolnienia z podatku od nieruchomości dla gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy.

Zwolnienie przysługuje w wysokości:

- 15 % kosztów utworzenia nowych miejsc pracy – dla mikro i małych przedsiębiorców,

-  10 % kosztów utworzenia nowych miejsc pracy – dla pozostałych przedsiębiorców.

Zwolnienie przysługuje w przypadku utworzenia nowych miejsc pracy dla osób, spełniających co najmniej jeden z warunków:

1. osoby bezrobotne przez co najmniej 6 miesięcy,

2. osoby w wieku ponad 50 lat (nie pobierające świadczeń z ubezpieczenia społecznego),

3. osoby niepełnosprawne  (posiadające orzeczony stopień o niepełnosprawności),

4. osoby zwolnione grupowo ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Uchwała obowiązuje do 31 grudnia 2020 r. , z tym że prawa nabyte do zwolnienia nabyte w czasie obowiązywania uchwały, trwają przez okres jej obowiązywania.

 

Pełna treść Uchwały dostępna pod adresem:

http://bip.jaworzno.pl/Article/get/id,32052.html

 

Pomoc de minimis dla mikro przedsiębiorców i małych przedsiębiorców będących po raz pierwszy podatnikami podatku od nieruchomości na terenie m. Jaworzna

 

Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle
lub ich części zajęte na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez mikro przedsiębiorców i małych przedsiębiorców – nowych podatników – będących po raz pierwszy podatnikami podatku od nieruchomości na terenie m. Jaworzna.

Okres zwolnienia wynosi 1 rok.

Zwolnienie będzie udzielane pod warunkiem,  że działalność gospodarcza prowadzona będzie przez cały okres trwania zwolnienia od podatku.

Uchwała obowiązuje do 31 grudnia 2020 r. z tym, że prawa do zwolnienia nabyte w czasie obowiązywania uchwały, trwają przez okres w niej przewidziany.

 

Pełna treść uchwały dostępna pod adresem:

http://bip.jaworzno.pl/Article/get/id,32051.html

 

 

Stawki podatku od środków transportu

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach
Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie
Powyżej 5,5 do 9 włącznie
Powyżej 9 i mniej niż 12
Stawka podatku w złotych
396,00
600,00
708,00

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej ­ równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach
zawieszenie pneumatyczne lub uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż
mniej niż
STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH
DWIE OSIE
12
15
804,00
900,00
15
 
1104,00
1236,00
TRZY OSIE
12
18
900,00
1008,00
18
25
1200,00
1560,00
25
 
1356,00
1608,00
CZTERY OSIE I WIĘCEJ
12
18
1200,00
1308,00
18
29
1404,00
1620,00
29
 
1704,00
2400,00

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów ­ od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA W TONACH
STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH
 
OD 3,5 TONY DO 7 TON WŁĄCZNIE
804,00
POWYŻEJ 7 TON I PONIŻEJ 12 TON
900,00

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach
zawieszenie pneumatyczne lub uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż
mniej niż
STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH
DWIE OSIE
12
31
1008,00
1104,00
31
 
1404,00
1896,00
TRZY OSIE I WIĘCEJ
12
37
1224,00
1692,00
37
40
1308,00
1704,00
40
 
1692,00
2496,00

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach
STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH
OD 7 TON I PONIŻEJ 12 TON
600,00

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

dopuszczalna masa całkowita w tonach
 
zawieszenie osi jezdnych pneumatyczne lub uznane za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
 
Równa lub wyższa niż 12 ton do 36 ton włącznie
831,18
 
1262,56
 
Powyżej 36 ton
1200,00
1704,00

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

LICZBA MIEJSC DO SIEDZENIA
STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH
DO 15 MIEJSC WŁĄCZNIE
900,00
POWYŻEJ 15 MIEJSC I MNIEJ NIŻ 22 MIEJSCA
1 104,00
RÓWNEJ LUB WIĘKSZEJ NIŻ 22 MIEJSCA
1 200,00

Pełna treść Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Jaworzna znajduje się pod adresem: http://bip.jaworzno.pl/Article/get/id,32048.html

 

Zwolnienie od podatku od środków transportowych 

Do 31 grudnia 2019 roku od podatku od środków transportowych następujące pojazdy posiadające napęd elektryczny oraz hybrydowy:

1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 12 ton,

2) ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów poniżej 12 ton,

3) autobusy.

 

Pełna treść Uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości znajduje się pod adresem:

http://bip.jaworzno.pl/Article/get/id,33888.html

 

Opłata targowa

Od 2016 r. Miasto Jaworzno zrezygnowało z opłaty targowej.

Podatek leśny

Uchwała ws. podatku leśnego znajduje się pod adresem: http://bip.jaworzno.pl/Article/id,19616.html

Podatek rolny

Uchwała ws. podatku rolnego znajduje się pod adresem: http://bip.jaworzno.pl/Article/id,19617.html

 

 

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej
Urzędu Miejskiego w Jaworznie
 
43-600 Jaworzno, Plac Górników 5
tel. 32 61 81 712; 32 61 81 713, 32 61 81 884
email: invest@um.jaworzno.pl
strona: www.invest-in-jaworzno.pl